Algemene Voorwaarden voor Online Cursus - ultimateDCA

 • Inschrijving en Toegang: Door zich in te schrijven voor de online cursus ultimateDCA erkennen deelnemers en stemmen zij in met de volgende algemene voorwaarden. Na succesvolle betaling ontvangen deelnemers levenslange toegang tot de cursusmaterialen, waardoor ze op hun eigen tempo kunnen studeren. Mocht de cursus op enig moment offline gaan of ophouden te bestaan, dan worden de cursusmaterialen beschikbaar gesteld aan deelnemers om te downloaden. Als extra voordeel hebben deelnemers toegang tot een online Vraag & Antwoordsessie (Q&A), waarbij ze de kans krijgen om met instructeurs te communiceren en twijfels op te helderen. De Q&A-sessies zijn NIET oneindig en beschikbaar voor deelnemers voor redelijk gebruik.
 • Geen Teruggavebeleid: De cursuskosten zijn niet-restitueerbaar. Na betaling komen deelnemers onder geen enkele omstandigheid in aanmerking voor restitutie. Wij raden aan de cursusdetails en het curriculum zorgvuldig te bekijken alvorens in te schrijven.
 • Levenslange Toegang: Deelnemers hebben levenslange toegang tot alle cursusmaterialen, inclusief videolessen, leesmateriaal en quizzes. Levenslange toegang zorgt ervoor dat deelnemers de cursusinhoud kunnen herzien en op de hoogte kunnen blijven van eventuele nieuwe materialen of updates die in de toekomst worden verstrekt. Als de cursus op enig moment offline gaat of ophoudt te bestaan, worden de cursusmaterialen beschikbaar gesteld aan deelnemers om te downloaden.
 • Online Q&A-sessie: Als onderdeel van de cursusvoordelen krijgen deelnemers de kans om deel te nemen aan een online Q&A-sessie met instructeurs. Het schema voor deze sessies wordt ruim van tevoren via e-mail gecommuniceerd, zodat deelnemers vragen kunnen voorbereiden over de cursusinhoud, beleggingsstrategieën of gerelateerde onderwerpen. Deelname aan deze sessies is optioneel maar wordt sterk aangemoedigd voor een uitgebreide leerervaring. De Q&A-sessies zijn NIET oneindig en beschikbaar voor deelnemers voor redelijk gebruik.
 • Intellectueel Eigendom: Alle cursusmaterialen, inclusief maar niet beperkt tot video's, presentaties, documenten en quizzes, zijn het intellectuele eigendom van de makers van de cursus en zijn beschermd onder auteursrechtwetten. Deelnemers krijgen toegang uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mogen de cursusmaterialen niet reproduceren, verspreiden of delen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • Gedragscode: Deelnemers worden verwacht zich te houden aan een gedragscode die een positieve en respectvolle leeromgeving bevordert. Elke vorm van intimidatie, discriminatie of ongepast gedrag tegenover instructeurs of mededeelnemers wordt niet getolereerd en kan resulteren in onmiddellijke uitsluiting van de cursus zonder restitutie.
 • Technische Vereisten: Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het zorgen voor de noodzakelijke technische vereisten, waaronder een stabiele internetverbinding en compatibele apparaten, om toegang te krijgen tot de cursusmaterialen en/of deel te nemen aan de online Q&A-sessies.
 • Wijziging van de Voorwaarden: De makers van de cursus behouden zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Deelnemers worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen via e-mail of via het cursusplatform. Voortzetting van de deelname aan de cursus na dergelijke wijzigingen geldt als aanvaarding van de bijgewerkte algemene voorwaarden.

Door zich in te schrijven voor de online cursus ultimateDCA bevestigen deelnemers dat ze deze algemene voorwaarden hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord zijn gegaan. Voor vragen of opmerkingen kunnen deelnemers contact opnemen met de cursusbeheerders via de verstrekte contactinformatie.

Disclaimer voor Online Cursus - ultimateDCA

De cursus ultimateDCA aangeboden door Veld Investments BV is ontworpen om educatieve inhoud te bieden over beleggingsstrategieën, financiële concepten en gerelateerde onderwerpen. Het is echter belangrijk te begrijpen dat investeren in financiële markten risico's met zich meebrengt en dat er geen garanties zijn voor financiële winst. Deelnemers aan deze cursus moeten hun persoonlijke financiële situatie, risicotolerantie en beleggingsdoelen zorgvuldig overwegen voordat zij enige beleggingsbeslissingen nemen.

 • Geen Financieel Advies: De inhoud die in deze cursus wordt aangeboden, inclusief video's, artikelen, quizzes en andere materialen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als financieel, beleggings-, belasting- of juridisch advies. Veld Investments BV biedt geen persoonlijke beleggingsaanbevelingen, en de verstrekte informatie mag niet als zodanig worden opgevat.
 • Beleggingsrisico's: Beleggen in aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, cryptocurrencies of andere financiële instrumenten brengt inherente risico's met zich mee. De prijzen van beleggingen kunnen fluctueren, en het verleden is geen garantie voor toekomstige resultaten. Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de risico's die gepaard gaan met beleggen, inclusief het risico om hun volledige investering te verliezen.
 • Onafhankelijk Onderzoek: Deelnemers worden aangemoedigd om hun eigen onderzoek te doen en advies in te winnen bij gekwalificeerde financiële professionals voordat zij enige beleggingsbeslissingen nemen. Verschillende beleggingen brengen verschillende risiconiveaus met zich mee, en wat geschikt kan zijn voor de ene persoon, is mogelijk niet geschikt voor een ander. Diversificatie en begrip van iemands risicotolerantie zijn cruciale aspecten van verstandig beleggen.
 • Geen Aanbeveling: Vermelding van specifieke bedrijven, producten of diensten in de cursusinhoud vormt geen aanbeveling of goedkeuring door Veld Investments BV. Eventuele meningen die worden geuit door cursusinstructeurs of deelnemers zijn hun eigen mening en vertegenwoordigen niet de opvattingen van Veld Investments BV.
 • Externe Links: De cursusinhoud kan links bevatten naar externe websites of bronnen voor verdere informatie. Veld Investments BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van externe websites en keurt de informatie, producten, diensten of aanbevelingen die door deze websites worden verstrekt niet goed of garandeert deze niet.
 • Beperking van Aansprakelijkheid: Veld Investments BV is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de cursusinhoud. Deelnemers gebruiken de verstrekte informatie in de cursus op eigen risico.

Door deel te nemen aan de cursus ultimateDCA erkennen deelnemers dat zij deze disclaimer hebben gelezen en begrepen. Ze stemmen ermee in Veld Investments BV en haar instructeurs vrij te stellen van enige vorderingen, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit hun deelname aan de cursus of het toepassen van de opgedane kennis. Deelnemers zijn uitsluitend verantwoordelijk voor hun beleggingsbeslissingen, en alle acties die zij ondernemen op basis van de cursusinhoud worden op eigen discretie uitgevoerd.

Terms and Conditions for Online Course - ultimateDCA (English)

 • Enrollment and Access: By enrolling in the ultimateDCA online course, participants acknowledge and agree to the following terms and conditions. Upon successful payment, participants will receive lifetime access to the course materials, allowing them to study at their own pace. If at any time, the course will go offline or cease to exist the course content will be made available to the participants to download. Additionally, -as an extra- participants will have access to an online Q&A session, providing an opportunity to interact with instructors and clarify doubts. The Q&A sessions are NOT indefinite and available to participants at reasonable use.
 • Non-Refundable Policy: The course fee is non-refundable. Once the payment is made, participants will not be eligible for a refund under any circumstances. We recommend reviewing the course details and curriculum carefully before enrolling.
 • Lifetime Access: Participants will enjoy lifetime access to all course materials, including video lectures, reading materials and quizzes. Lifetime access ensures that participants can revisit the course content and stay updated with any new materials or updates provided in the future. If at any time, the course will go offline or cease to exist the course content will be made available to the participants to download.
 • Online Q&A Session: As part of the course benefits, participants will have the opportunity to attend an online Q&A session with instructors. The schedule for these sessions will be communicated in advance via e-mail, allowing participants to prepare questions related to the course content, investment strategies, or related topics. Participation in these sessions is optional but highly encouraged for a comprehensive learning experience. The Q&A sessions are NOT indefinite and available to participants at reasonable use.
 • Intellectual Property: All course materials, including but not limited to videos, presentations, documents, and quizzes, are the intellectual property of the course creators and are protected under copyright laws. Participants are granted access solely for personal, non-commercial use and are not allowed to reproduce, distribute, or share the course materials without explicit written permission.
 • Code of Conduct: Participants are expected to adhere to a code of conduct that promotes a positive and respectful learning environment. Any form of harassment, discrimination, or inappropriate behavior towards instructors or fellow participants will not be tolerated and may result in immediate expulsion from the course without a refund.
 • Technical Requirements: Participants are responsible for ensuring they have the necessary technical requirements, including a stable internet connection and compatible devices, to access the course materials and/or attend the online Q&A sessions.
 • Modification of Terms: The course creators reserve the right to modify these terms and conditions at any time. Participants will be notified of any changes via email or through the course platform. Continued participation in the course after such modifications constitutes acceptance of the updated terms and conditions.

By enrolling in the ultimateDCA online course, participants confirm that they have read, understood, and agreed to these terms and conditions. For any queries or concerns, participants can contact the course administrators through the provided contact information.

Disclaimer for Online Course - ultimateDCA

The ultimateDCA course offered by Veld Investments BV is designed to provide educational content on investment strategies, financial concepts, and related topics. However, it is important to understand that investing in financial markets involves risk, and there are no guarantees of financial gain. Participants in this course should carefully consider their personal financial situation, risk tolerance, and investment goals before making any investment decisions.

 • No Financial Advice: The content provided in this course, including videos, articles, quizzes, and any other materials, is for educational purposes only. It is not intended as financial, investment, tax, or legal advice. Veld Investments BV does not provide personalized investment recommendations, and the information provided should not be construed as such.
 • Investment Risks: Investing in stocks, bonds, mutual funds, cryptocurrencies, or any other financial instruments involves inherent risks. Prices of investments can go up and down, and past performance is not indicative of future results. Participants should be aware of the risks associated with investing, including the risk of losing their entire investment.
 • Independent Research: Participants are encouraged to conduct their own research and seek advice from qualified financial professionals before making any investment decisions. Different investments have varying levels of risk, and what may be suitable for one individual may not be suitable for another. Diversification and understanding one's risk tolerance are crucial aspects of prudent investing.
 • No Endorsement: Mention of specific companies, products, or services in the course content does not constitute an endorsement or recommendation by Veld Investments BV. Any opinions expressed by course instructors or participants are their own and do not represent the views of Veld Investments BV.
 • External Links: The course content may contain links to external websites or resources for further information. Veld Investments BV is not responsible for the content or accuracy of external websites and does not endorse or guarantee the information, products, services, or recommendations provided by these websites.
 • Limitation of Liability: Veld Investments BV shall not be liable for any direct, indirect, incidental, special, or consequential damages arising out of or in any way connected with the use of the course content. Participants use the information provided in the course at their own risk.

By enrolling in the ultimateDCA course, participants acknowledge that they have read and understood this disclaimer. They agree to release Veld Investments BV and its instructors from any and all claims, liabilities, or losses arising from their participation in the course or the application of the knowledge gained therein. Participants are solely responsible for their investment decisions, and any actions they take based on the course content are done at their own discretion.