GDPR Privacybeleid voor Online Cursus ultimateDCA en Nieuwsbrief

Effectieve Datum: 16-07-2023

Veld Investments BV ("wij," "ons," of "onze") is toegewijd aan het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het beschermen van de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Dit Privacybeleid legt uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beveiligen in overeenstemming met de AVG-regelgeving.

1. Gegevensbeheerder:

Veld Investments BV is de gegevensbeheerder verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen of zorgen heeft over hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld, neem dan contact met ons op via [email protected]

2. Persoonlijke Gegevens Die We Verzamelen:

We kunnen de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen:

 • Identiteitsgegevens: Inclusief uw naam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatoren.
 • Contactgegevens: Inclusief uw e-mailadres en telefoonnummer.
 • Financiële Gegevens: Inclusief betalingsinformatie wanneer u een aankoop doet.
 • Transactiegegevens: Inclusief details over uw aankopen en cursusinschrijvingen.
 • Technische Gegevens: Inclusief uw IP-adres, browsertype en apparaatinformatie.
 • Gebruiksgegevens: Inclusief informatie over hoe u onze website, online cursussen en nieuwsbrieven gebruikt.
 • Marketing- en Communicatiegegevens: Inclusief uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons.

3. Doeleinden van de Verwerking:

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren en personaliseren van onze online cursussen en nieuwsbrieven.
 • Het verwerken van betalingen en inschrijvingen voor onze online cursussen.
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en updates over onze cursussen en gerelateerde aanbiedingen.
 • Het reageren op uw vragen en het bieden van klantenondersteuning.
 • Het verbeteren van onze website, cursussen en diensten op basis van uw feedback en gebruikerspatronen.

4. Juridische Basis voor Verwerking:

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende juridische gronden:

 • Uitvoering van een Overeenkomst: Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u (bijvoorbeeld toegang verlenen tot onze online cursussen).
 • Gerechtvaardigde Belangen: Verwerking is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals het verbeteren van onze diensten en het promoten van onze cursussen.
 • Toestemming: We zullen uw toestemming verkrijgen voordat we u marketingcommunicatie sturen.

5. Gegevensdeling:

We verkopen, verhuren of ruilen uw persoonlijke gegevens niet met derden. We kunnen uw gegevens delen met vertrouwde dienstverleners die ons helpen bij het beheren van onze website en het uitvoeren van onze activiteiten, onderhevig aan verwerkingsovereenkomsten die voldoen aan de AVG.

6. Gegevensbeveiliging:

We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging te voorkomen.

7. Uw Rechten:

Onder de AVG heeft u het recht om:

 • Toegang tot uw persoonlijke gegevens te verzoeken.
 • Correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Beperking van de verwerking te verzoeken.
 • Gegevensoverdraagbaarheid.
 • Toestemming op elk moment in te trekken (voor verwerking op basis van toestemming).

8. Gegevensbewaring:

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaarperiode vereist of toegestaan is door de wet.

9. Wijzigingen in dit Privacybeleid:

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen worden van kracht bij plaatsing op onze website.

Door onze website te gebruiken, in te schrijven voor onze online cursussen of te abonneren op onze nieuwsbrief erkent u dat u dit Privacybeleid heeft gelezen en begrepen en stemt u in met de voorwaarden ervan.

GDPR Privacy Policy for Online Course ultimateDCA and Newsletter (English)

Effective Date: 16-07-2023

Veld Investments BV ("we," "us," or "our") is committed to complying with the General Data Protection Regulation (GDPR) and protecting the privacy and security of your personal data. This Privacy Policy explains how we collect, use, disclose, and safeguard your personal information in compliance with GDPR regulations.

1. Data Controller:

Veld Investments BV is the data controller responsible for the processing of your personal data. If you have any questions or concerns about how your personal data is being handled, please contact us at [email protected]

2. Personal Data We Collect:

We may collect the following types of personal data:

 • Identity Data: Including your name, username, or similar identifiers.
 • Contact Data: Including your email address and telephone number.
 • Financial Data: Including payment information when you make a purchase.
 • Transaction Data: Including details about your purchases and course enrollments.
 • Technical Data: Including your IP address, browser type, and device information.
 • Usage Data: Including information about how you use our website, online courses, and newsletters.
 • Marketing and Communication Data: Including your preferences in receiving marketing materials from us.

3. Purposes of Processing:

We process your personal data for the following purposes:

 • To provide and personalize our online courses and newsletters.
 • To process payments and enrollments in our online courses.
 • To send you newsletters and updates about our courses and related offerings.
 • To respond to your inquiries and provide customer support.
 • To improve our website, courses, and services based on your feedback and usage patterns.

4. Legal Basis for Processing:

We process your personal data based on the following legal grounds:

 • Performance of a Contract: Processing is necessary for the performance of a contract with you (e.g., providing access to our online courses).
 • Legitimate Interests: Processing is necessary for our legitimate interests, such as improving our services and marketing our courses.
 • Consent: We will obtain your consent before sending you marketing communications.

5. Data Sharing:

We do not sell, rent, or trade your personal data to third parties. We may share your data with trusted service providers who assist us in operating our website and conducting our business, subject to GDPR-compliant data processing agreements.

6. Data Security:

We implement appropriate technical and organizational measures to ensure the security and confidentiality of your personal data to prevent unauthorized access, disclosure, alteration, and destruction.

7. Your Rights:

Under GDPR, you have the right to:

 • Request access to your personal data.
 • Request correction or erasure of your personal data.
 • Object to the processing of your personal data.
 • Request restriction of processing.
 • Data portability.
 • Withdraw consent at any time (for processing based on consent).

8. Data Retention:

We will retain your personal data for as long as necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy, unless a longer retention period is required or permitted by law.

9. Changes to this Privacy Policy:

We reserve the right to update or modify this Privacy Policy at any time without prior notice. Changes will be effective when posted on our website.

By using our website, enrolling in our online courses, or subscribing to our newsletter, you acknowledge that you have read and understand this Privacy Policy and agree to its terms and conditions.